ردیف

نام فعالیت

واحد

برنامه سال

عملکرد

درصد پیشرفت

ملاحظات

ماه جاری

سال جاری

تا کنون

سالجاری

1

شبکه گذاری

کیلومتر

650

80.006

309.68

12474.74

47.6%

-

2

اجرای خطوط انتقال

کیلومتر

-

0

0.00

349.08

-

-

3

عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال

کیلومتر

-

0

0.00

348.60

-

-

4

نصب انشعابات

عدد

7000

804

4302

287256

63.4%

-

5

پذیرش اشتراک

مشترک

19150

1714

7066

590813

36.9%

-

6

تعداد مصرف کنندگان

مورد

-

1714

7066

590813

36.9%

-

7

تعداد خانوار تحت پوشش

خانوار

-

1630

6611.00

602605

-

-

8

تعداد جمعیت تحت پوشش

نفر

-

4890

19833.00

1807815

-

-

11

گاز مصرفی

میلیون متر مکعب

3200

188.2

1227.26

_

38.4%

-

12

شهرهای بهره برداری شده

0

0.00

32

تعداد کل شهرها: 33

13

روستاهای بهره برداری شده

0

0.00

1480

تعداد کل روستاها: 1690


A+ A-