ردیف

نام فعالیت

واحد

برنامه سال

عملکرد

درصد پیشرفت

ملاحظات

ماه جاری

سال جاری

تا کنون

سالجاری

1

شبکه گذاری

کیلومتر

650

47.199

80.49

12245.55

12.4%

-

2

اجرای خطوط انتقال

کیلومتر

-

0

0.00

349.08

-

-

3

عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال

کیلومتر

-

0

0.00

348.60

-

-

4

نصب انشعابات

عدد

7000

967

1544

284498

22.8%

-

5

پذیرش اشتراک

مشترک

19150

1354

2395

586142

12.5%

-

6

تعداد مصرف کنندگان

مورد

-

1354

2395

586142

-

-

7

تعداد خانوار تحت پوشش

خانوار

-

1272

2229

598223

-

-

8

تعداد جمعیت تحت پوشش

نفر

-

3816

6687

1794669

-

-

11

گاز مصرفی

میلیون متر مکعب

3200

288.97

624.10

_

19.5%

-

12

شهرهای بهره برداری شده

0

0.00

32

تعداد کل شهرها: 33

13

روستاهای بهره برداری شده

0

0.00

1480

تعداد کل روستاها: 1690

A+ A-