ردیف

نام فعالیت

واحد

برنامه سال

عملکرد

درصد پیشرفت

ملاحظات

ماه جاری

سال جاری

تا کنون

سالجاری

1

شبکه گذاری

کیلومتر

650

33.295

33.295

12198.36

5.1%

-

2

اجرای خطوط انتقال

کیلومتر

-

0

0

349.08

-

-

3

عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال

کیلومتر

-

0

0

348.60

-

-

4

نصب انشعابات

عدد

7000

577

577

283531

8.5%

-

5

پذیرش اشتراک

مشترک

19150

1041

1041

584788

5.4%

-

6

تعداد مصرف کنندگان

مورد

-

1041

1041

584788

-

-

7

تعداد خانوار تحت پوشش

خانوار

-

957

957

596951

-

-

8

تعداد جمعیت تحت پوشش

نفر

-

2871

2871

1790853

-

-

11

گاز مصرفی

میلیون متر مکعب

3200

335.13

335.13

_

10.5%

-

12

شهرهای بهره برداری شده

0

0.00

32

تعداد کل شهرها: 33

13

روستاهای بهره برداری شده

0

0.00

1480

تعداد کل روستاها: 1690

A+ A-