ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر - 18.82 18.82 11472.51 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 349.08 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 622 622.00 273259.00 _ -
5 پذیرش اشتراک مشترک - 982 982.00 562446.00 _ -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 982 982.00 562446.00 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار -  0 0.00 463807.00 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 0
0.00 1576475.00 _ -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب - 331.00 331.00 . _ -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0.00 31.00 تعداد کل شهرها: 32
11 روستاهای بهره برداری شده 0 0.00 1402.00 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-