ردیف

نام فعالیت

واحد

برنامه سال

عملکرد

درصد پیشرفت

ملاحظات

ماه جاری

سال جاری

تا کنون

سالجاری

1

شبکه گذاری

کیلومتر

800

69.185

722.50

12170.10

90.3%

-

2

اجرای خطوط انتقال

کیلومتر

-

0

0.00

349.08

-

-

3

عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال

کیلومتر

-

0

0.00

348.60

-

-

4

نصب انشعابات

عدد

10000

1051

10305

282954

103.1%

-

5

پذیرش اشتراک

مشترک

19250

2067

22283

583747

115.8%

-

6

تعداد مصرف کنندگان

مورد

-

2067

22283

583747

-

-

7

تعداد خانوار تحت پوشش

خانوار

-

1878

20920

595994

-

-

8

تعداد جمعیت تحت پوشش

نفر

-

5634

62760

1787982

-

-

11

گاز مصرفی

میلیون متر مکعب

3300

372

3485.19

_

105.6%

-

12

شهرهای بهره برداری شده

0

1

32

تعداد کل شهرها: 33

13

روستاهای بهره برداری شده

28

79

1480

تعداد کل روستاها: 1690

A+ A-