گزارش عملکرد ماهیانه شرکت گاز استان کردستان در ماه بهمن سال 1400


 

ردیف

نام فعالیت

واحد

برنامه سال

عملکرد

درصد پیشرفت

سالجاری

ماه جاری

سال جاری

تا کنون

1

شبکه گذاری

کیلومتر

800

10.09

653.32

12100.91

81.7%

2

اجرای خطوط انتقال

کیلومتر

-

0.00

0.00

349.08

-

3

عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال

کیلومتر

-

0.00

0.00

348.60

-

4

نصب انشعابات

عدد

10000

300

9254

281903

92.5%

5

پذیرش اشتراک

مشترک

19250

1725

20216

581680

105.0%

6

تعداد مصرف کنندگان

مورد

-

1725

20216

581680

-

7

تعداد خانوار تحت پوشش

خانوار

-

1555

19042

594116

-

8

تعداد جمعیت تحت پوشش

نفر

-

4665

57126

1782348

-

9

جذب نقدینگی جاری

میلیون ریال

1,319,099

-

963,940

-

73.1%

10

جذب نقدینگی عمرانی

میلیون ریال

3,519,500

-

2,074,431

-

58.9%

11

گاز مصرفی

میلیون متر مکعب

3300

430

3113.19

-

94.3%

12

شهرهای بهره برداری شده

0

1

32

تعداد کل شهرها: 33

13

روستاهای بهره برداری شده

9

51

1452

تعداد کل روستاها: 1690

A+ A-