گزارش عملکرد ماهیانه شرکت گاز استان کردستان در ماه دی سال 1400


 

ردیف

نام فعالیت

واحد

برنامه سال

عملکرد

درصد پیشرفت

سالجاری

ماه جاری

سال جاری

تا کنون

1

شبکه گذاری

کیلومتر

800

44.00

643.23

12090.82

80.4%

2

اجرای خطوط انتقال

کیلومتر

-

0.00

0.00

349.08

-

3

عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال

کیلومتر

-

0.00

0.00

348.60

-

4

نصب انشعابات

عدد

10000

1032

8954

281603

89.5%

5

پذیرش اشتراک

مشترک

19250

2229

18491

579955

96.1%

6

تعداد مصرف کنندگان

مورد

-

2229

18491

579955

-

7

تعداد خانوار تحت پوشش

خانوار

-

2023

17487

592561

-

8

تعداد جمعیت تحت پوشش

نفر

-

6069

52461

1777683

-

9

جذب نقدینگی جاری

میلیون ریال

1,319,099

-

963,940

-

73.1%

10

جذب نقدینگی عمرانی

میلیون ریال

3,519,500

-

2,074,431

-

58.9%

11

گاز مصرفی

میلیون متر مکعب

3300

383

2682.91

-

81.3%

12

شهرهای بهره برداری شده

0

1

32

تعداد کل شهرها: 33

13

روستاهای بهره برداری شده

8

42

1443

تعداد کل روستاها: 1690

A+ A-