گزارش عملکرد ماهیانه شرکت گاز استان کردستان در ماه آذر سال 1400

ردیف

نام فعالیت

واحد

برنامه سال

عملکرد

درصد پیشرفت

سالجاری

ماه جاری

سال جاری

تا کنون

1

شبکه گذاری

کیلومتر

800

60.74

599.23

12046.82

74.9%

2

اجرای خطوط انتقال

کیلومتر

-

0.00

0.00

349.08

 

3

عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال

کیلومتر

-

0.00

0.00

348.60

 

4

نصب انشعابات

عدد

10000

1108

7922

280571

79.2%

5

پذیرش اشتراک

مشترک

19250

2870

16262

577726

84.5%

6

تعداد مصرف کنندگان

مورد

-

2870

16262

577726

 

7

تعداد خانوار تحت پوشش

خانوار

-

2774

15464

590538

 

8

تعداد جمعیت تحت پوشش

نفر

-

8322

46392

1771614

 

9

جذب نقدینگی جاری

میلیون ریال

1,319,099


963,940


73.1%

10

جذب نقدینگی عمرانی

میلیون ریال

3,519,500


2,074,431


58.9%

11

گاز مصرفی

میلیون متر مکعب

3300

377

2299.45


69.7%

12

شهرهای بهره برداری شده

0

1

32

تعداد کل شهرها: 33

13

روستاهای بهره برداری شده

6

34

1435

تعداد کل روستاها: 1690

A+ A-