ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 800 71.87 472.33 11926.02 59.0% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 349.08 - -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 - -
4 نصب انشعابات عدد 10000 968 5909.00 278546.00 59.1% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 19250 2122 10609.00 572073.00 55.1% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 2122 10609.00 572073.00 - -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 0 604.00 464411.00 - -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 0 2233.00 1578708.00 - -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3300 230.8 1593.39 . 48.3% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0.00 31.00 تعداد کل شهرها: 33
11 روستاهای بهره برداری شده 0 23.00 1424.00 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-