ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 750 52.86 510.73 11304.23 68.1% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 349.08 - -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 - -
4 نصب انشعابات عدد 14000 1152 6928 269164 49.5% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 29000 2556 13018 550632 44.9% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 2556 13018 550632 - -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 182 1981 461239 - -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 643 6968 1567839 - -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3357 247.5 1767 52.6% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 31 تعداد کل شهرها: 32
11 روستاهای بهره برداری شده 6 48 1344 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-