ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 750 85.53 470.41 11282.10 62.7% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 349.08 - -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 - -
4 نصب انشعابات عدد 14000 1256 5776 279075 41.3% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 29000 2578 10462 547957 36.1% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 2578 10462 547957 - -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 101 1799 461057 - -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 453 6325 1567196 - -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3357 196.9 1519 45.3% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 31 تعداد کل شهرها: 32
11 روستاهای بهره برداری شده 3 41 1337 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-