گزارش عملکرد ماهیانه شرکت گاز استان کردستان در ماه شهریور سال 1398
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 882 98.45 524.23 10453.075 59.4% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 349.08 - -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 - -
4 نصب انشعابات عدد 11000 853 3127 268065 28.4% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 29000 1562 7262 523867 25.0% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 1562 7262 523867 - -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 77 1941 456078 - -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 271 6738 1549445 - -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3440 172.4 1197.79 _ 34.8% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 31 تعداد کل شهرها: 32
11 روستاهای بهره برداری شده 1 45 1214 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-