ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 750 116.04 298.08 10226.92 39.7% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 349.08 - -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 - -
4 نصب انشعابات عدد 14000 611 1700 266638 12.1% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 29000 1518 4397 521002 15.2% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 1518 4397 521002 - -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 17 164 454361 - -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 81 663 1543549 - -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3440 162.3 868.66 _ 25.3% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 31 تعداد کل شهرها: 32
11 روستاهای بهره برداری شده 1 4 1175 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-