گزارش عملکرد ماهیانه شرکت گاز استان کردستان در ماه خرداد سال 1398
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 750 101.46 182.03 10110.88 24.3% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 349.08 - -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 - -
4 نصب انشعابات عدد 14000 465 1089 266027 7.8% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 29000 1125 2879 519484 9.9% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 1125 2879 519484 - -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 0 147 454344 - -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 0 582 1543468 - -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3440 184.2 706.40 _ 20.5% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 31 تعداد کل شهرها: 32
11 روستاهای بهره برداری شده 0 3 1174 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-