ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 88277.04 782.02 10710.87 88.7% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 349.08 - -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 - -
4 نصب انشعابات عدد 11000 1249 6438 271376 58.5% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 29000 2880 14498 531103 50.0% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 2880 14498 531103 - -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 270 2607 456744 - -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 1004 9036 1551743 - -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3440316.6 1956.10 _ 56.9% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 31 تعداد کل شهرها: 32
11 روستاهای بهره برداری شده 5 64 1233 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-