ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 882 94.82 704.98 10633.824 79.9% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 349.08 - -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 - -
4 نصب انشعابات عدد 11000 1171 5189 270127 47.2% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 29000 2540 11618 528223 40.1% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 2540 11618 528223 - -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 365 2306 456443 - -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 1294 8032 1550739 - -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3440 268.3 1639.48 _ 47.7% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 31 تعداد کل شهرها: 32
11 روستاهای بهره برداری شده 13 58 1227 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-