ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 882 85.93 610.16 10539.001 69.2% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 349.08 - -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 - -
4 نصب انشعابات عدد 11000 891 4018 268956 36.5% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 29000 1816 9078 525683 31.3% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 1816 9078 525683 - -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 0 1941 456078 - -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 0 6738 1549445 - -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3440 173.4 1371.17 _ 39.9% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 31 تعداد کل شهرها: 32
11 روستاهای بهره برداری شده 0 45 1214 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-