لیست دفاتر پیشخوان

در دفاتر پیشخوان خدمات ذیل که مروط به فرایندهای مشترکین می باشد قابل انجام است:
  • فرایند اشتراک پذیری
  • فرم بازدید کنتور
  • اعلام رقم کنتور
  • تغییر نام مشترک
  • تغییر نوع مصرف
  • نصب انشعاب(علمک) 
  • جمع آوری انشعاب(علمک)
  • جابجایی انشعاب(علمک)
لیست مشخصات کلیه دفاتر پیشخوان مربوط به انجام خدمات شرکت گاز، از لینک ذیل قابل دریافت می باشد:
A+ A-