شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 7-1401) جهت برگزاری یازده (11) مورد مناقصه انجام خدمات جنبی پشتیبانی ادارات گاز شهرستانهای استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: شنبه, 28 خرداد 1401 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: دوشنبه, 6 تیر 1401 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: سه‌شنبه, 21 تیر 1401 (ساعت 19:00)

شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-         نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-       موضوع مناقصات :

ردیف

موضوع مناقصه

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مدت اجرای کار ( ماه)

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز منطقه 1 شهرستان سنندج

انجام خدمات امدادشهری و روستایی ، تعمیرات ، خدمات اداری مالی کالا،کنتورخوانی ، کلیه خدمات مشترکین ، خدمات نظافت وآبدارخانه

12 ماه

2001091688000024

2

انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز منطقه 2 شهرستان سنندج

2001091688000025

3

انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز شهرستان سقز

2001091688000026

4

انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز شهرستان مریوان

2001091688000027

5

انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز شهرستان کامیاران

2001091688000028

6

انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز شهرستان دهگلان

2001091688000029

7

انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز شهرستان قروه

2001091688000030

8

انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز شهرستان بیجار

2001091688000031

9

انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز شهرستان دیواندره

2001091688000032

10

انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز شهرستان بانه

2001091688000033

11

انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز شهرستان سروآباد

2001091688000034

3-    پیمانکارانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه / مناقصه های فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) بشرح ذیل مراجعه نمایند .

4-    شرایط اولیه متقاضیان :

     1-4- داشتن شخصیت حقوقی        

      2-4- داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 5 در رشته متناسب  با موضوع مناقصه از سازمان برنامه و بودجه کشور

      3-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

      4-4-   داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

      5-4-   داشتن گواهی صلاحیت کار از  از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در رشته های مربوطه    

      6-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات با برآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ

      7-4-   داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر          

     8-4- حسن سابقه      

     9-4-  توان مالی و پشتیبانی

5-     نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز شنبه تاریخ  1401/03/28 ساعت 08:00  می باشد.

2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز دوشنبه تاریخ 1401/04/06 ساعت 19 می باشد. 

 3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز سه شنبه تاریخ  1401/04/21  ساعت 19  می باشد.

اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

7-    جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 9-33783625-087 امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

8-    داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد

توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.                                                                                                                                                                                         روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-