شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 5 -1401) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی جهت خرید کالا
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: دوشنبه, 16 خرداد 1401 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: دوشنبه, 23 خرداد 1401 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: دوشنبه, 6 تیر 1401 (ساعت 19:00)

  شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-       نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-      موضوع مناقصات :

ردیف

موضوع مناقصه

مدت زمان تحویل ( ماه)

تعداد

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

خرید دستگاه جوش فلزی اینورتر تک فاز 

دو (2)

یازده  (11) دستگاه

2001091688000022

3-      تولید کننده /تامین کنندگانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی تامین کالا مناقصه فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) بشرح ذیل مراجعه نمایند .

4-        شرایط اولیه متقاضیان :

        1-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات با برآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ

       2-4- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر

       3-4-  حسن سابقه

       4-4-   توان مالی و پشتیبانی

5-       نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

    1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز  دوشنبه تاریخ  1401/03/16 ساعت 8  می باشد.

    2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز دوشنبه تاریخ 1401/03/23 ساعت 19 می باشد. 

    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز  دوشنبه تاریخ  1401/04/06  ساعت 19  می باشد.   

7-       اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

8-        جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 9-33783625-087 امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

9-        داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد

توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.                  

 

روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-