شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 2-1401) جهت برگزاری سه مورد انتخاب مشاور جهت بسترسازی GIS در سطح استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: یکشنبه, 4 اردیبهشت 1401 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: شنبه, 10 اردیبهشت 1401 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: سه‌شنبه, 20 اردیبهشت 1401 (ساعت 19:00)

                    فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 2-1401) جهت برگزاری سه مورد انتخاب مشاور جهت بسترسازی GIS در سطح استان کردستان

 

     شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

 

1-        نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-      موضوع خدمات مشاور :

ردیف

موضوع مناقصه

شرح و محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

برآورد اولیه کارفرما

(ریال )

مدت اجرای کار

( ماه)

متراژ شبکه (کیلومتر)

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

استاندارد سازی نقشه های ازبیلت و تهیه پایگاه داده مکانی شبکه گاز شهرستان سقز

 برداشت مکانی و توصیفی ،رقومی سازی، به روز نمایی، زمین مرجع نمودن، آماده سازی و ... در سطح شهرستان سقز

12.700.000.000

12

1514

2001091688000011

2

استاندارد سازی نقشه های ازبیلت و تهیه پایگاه داده مکانی شبکه گاز شهرستان سنندج

برداشت مکانی و توصیفی ،رقومی سازی، به روز نمایی، زمین مرجع نمودن، آماده سازی و ... در سطح شهرستان سنندج

13.000.000.000

12

1664

2001091688000012

3

استاندارد سازی نقشه های ازبیلت و تهیه پایگاه داده مکانی شبکه گاز شهرستانهای بانه و کامیاران  

برداشت مکانی و توصیفی ،رقومی سازی، به روز نمایی، زمین مرجع نمودن، آماده سازی و ... در سطح شهرستانهای بانه و کامیاران

8.000.000.000

12

1525

2001091688000013

3-         مشاورانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه / مناقصه های فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) بشرح ذیل مراجعه نمایند .

4-      شرایط اولیه متقاضیان : 

          1-4- داشتن شخصیت حقوقی        

   2-4- داشتن گواهینامه صلاحیت در زمینه سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) از سازمان برنامه و بودجه کشور   

    3-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

   4-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات با برآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ

   5-4-   داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر          

   6-4- حسن سابقه      

   7-4-  توان مالی و پشتیبانی

5-         نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در فرآیند انتخاب مشاور محقق سازند .

6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

    1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز یکشنبه تاریخ  1401/02/04 ساعت 8  می باشد.   

    2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز شنبه تاریخ 1401/02/10 ساعت 19 می باشد.  

    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز سه شنبه تاریخ  1401/02/20  ساعت 19  می باشد.    

7-        اطلاعات و اسناد انتخاب مشاور پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مشاورین واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. 

8-        جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 9-33783625-087 امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

9-        داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد

توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.                                        

روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

                               

A+ A-