شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 4-1400) جهت برگزاری 3 مورد مناقصه عمومی در سطح استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: یکشنبه, 29 فروردین 1400 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: شنبه, 4 اردیبهشت 1400 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: شنبه, 18 اردیبهشت 1400 (ساعت 19:00)

     

شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-      نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-     موضوع مناقصات :

ردیف

موضوع مناقصه

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مدت اجرای کار (ماه)

مبلغ برآورد ( ریال )

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر  کانی سور از توابع شهرستان بانه

احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر  کانی سور از توابع شهرستان بانه  به مساحت زیربنای 206 مترمربع در 1 طبقه

12

19.000.000.000

 
20000916880000015

2

احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر  آرمرده از توابع شهرستان بانه

احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر  آرمرده از توابع شهرستان بانه  به مساحت زیربنای 162 مترمربع در 2 طبقه

12

17.000.000.000

 
20000916880000016

3

اجرای کارهای ساختمانی و احداث ابنیه ایستگاه CGS دوم سقز (شامل اجرای محوطه سازی ، دیوار چینی ، احداث فنداسیون و ...)

واقع در شهر صاحب سقز

6

55.000.000.000

 

 
20000916880000017

3-     پیمانکاران که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه / مناقصه های فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) بشرح ذیل مراجعه نمایند .

4-     شرایط اولیه متقاضیان :

        1-4- داشتن شخصیت حقوقی

       2-4- داشتن گواهینامه صلاحیت در رشته ابنیه متناسب با برآورد مناقصه

        3-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

       4-4-   داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت کار و رفاه اجتماعی

       5-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ

       6-4-   داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر

       7-4- حسن سابقه

       8-4  توان مالی و پشتیبانی

5-      نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

          6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

    1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز یکشنبه تاریخ 1400/01/29ساعت 8 می باشد.

    2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز شنبه تاریخ 1400/02/04 ساعت 19 می باشد.

    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز شنبه تاریخ 1400/02/18 ساعت 19 می باشد.     

7-     اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

8-     جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 9-33783625-087 امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

9-     داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد

10-            توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.                  

                                                                                                                                                                                      

روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-