شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره2-1400) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی خدمات نشت یابی در سطح استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: پنجشنبه, 26 فروردین 1400 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: سه‌شنبه, 31 فروردین 1400 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: چهارشنبه, 15 اردیبهشت 1400 (ساعت 19:00)

شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-      نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-     موضوع مناقصات :

ردیف

موضوع مناقصه

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مدت اجرای کار( ماه)

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

انجام عملیات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع ، شبکه های گازرسانی و تاسیسات وابسته گازرسانی

در سطح استان کردستان

24

2000091688000009

3-       پیمانکاران که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه / مناقصه های فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) بشرح ذیل مراجعه نمایند .

4-       شرایط اولیه متقاضیان :

        1-4- داشتن شخصیت حقوقی

       2-4- داشتن گواهینامه صلاحیت متناسب با موضوع مناقصه از سازمان برنامه و بودجه کشور

       3 -4- داشتن گواهی صلاحیت کار از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته های مربوطه

        4-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

       5-4-   داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت کار و رفاه اجتماعی

       6-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات با برآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ

       7-4-   داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر

       8-4- حسن سابقه

       9-4  توان مالی و پشتیبانی

5-        نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) :

    1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز پنجشنبه تاریخ  1400/01/26 ساعت 8  می باشد.

    2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز سه شنبه تاریخ 1400/01/31 ساعت 19 می باشد.  

    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز چهارشنبه تاریخ  1400/02/15  ساعت 19  می باشد.    

7-       اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

8-       جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 9-33783625-087 امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

9-       داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد

توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.                   

                                                                                                                                                                                                  روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-