شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی(شماره 28-99) موضوع: برگزاری3 مورد مناقصه انجام خدمات جنبی پشتیبانی ادارات گاز شرکت گاز استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: شنبه, 23 اسفند 1399 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: پنجشنبه, 28 اسفند 1399 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: پنجشنبه, 5 فروردین 1400 (ساعت 19:00)

 

   شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-     نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-   موضوع مناقصات :

ردیف

موضوع مناقصه

شرح خدمات

مدت اجرای کار( ماه)

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز شهرستان مریوان

انجام خدمات امدادشهری و روستایی ، تعمیرات ، اداری  مالی کالا،کنتورخوانی ، کلیه خدمات مشترکین ، نصب شبکه و انشعابات پراکنده ، نصب تجهیزات کنتورو رگلاتور ، خدمات نظافت وآبدارخانه

24

2099091688000149

2

انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز شهرستان بانه

24

2099091688000150

3

انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز منطقه 1 شهرستان سنندج

24

2099091688000151

3-    پیمانکاران که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه / مناقصه های فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) بشرح ذیل مراجعه نمایند .

4-    شرایط اولیه متقاضیان :

        1-4- داشتن شخصیت حقوقی

       2-4- داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل5 در رشته  متناسب  با موضوع مناقصه از سازمان برنامه و بودجه .

        3-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

       4-4-   داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

       5-4- داشتن گواهی صلاحیت کار از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته های مربوطه

       6-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ

       7-4-   داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر

       8-4- حسن سابقه

       9-4  توان مالی و پشتیبانی

5-     نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

     6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) :

    1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز شنبه تاریخ 1399/12/23ساعت 8  می باشد.

    2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز پنجشنبه تاریخ1399/12/28 ساعت 19  می باشد.

    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز یکشنبه تاریخ  1400/01/15  ساعت 19  می باشد .    

7-    اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

8-    جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 9-33783625-087 امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

9-    داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد

توضیح : این آگهی در شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی ( شانا ) به آدرس www.shana.ir پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir درج گردیده است                 

                                                                                                                                                          روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان
A+ A-