شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 25-99) جهت برگزاری 4 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: شنبه, 25 بهمن 1399 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: چهارشنبه, 29 بهمن 1399 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: چهارشنبه, 13 اسفند 1399 (ساعت 19:00)

   شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-       نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-      موضوع مناقصات :

ردیف

موضوع مناقصه

تعداد روستا

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

مدت اجرای کار (ماه)

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

گازرسانی به مجتمع روستایی گماره لنگ  مریوان  بصورت  c

4

شامل گازرسانی به روستاهای گماره لنگ   ، ویله، ماسیدر سفلی، دره پنبه دان از توابع شهرستان مریوان

13.6

193

10

2099091688000128

2

گازرسانی به مجتمع روستایی قره بلاغ میانکوه  بیجار بصورت  c

5

شامل گازرسانی به روستاهای قره بلاغ میانکوه ، قزل کند علیا ، قزل کند سفلی ، محمد آباد علی اکبر خان ، و آغبلاغ علی اکبر خان از توابع شهرستان بیجار

24

121

12

2099091688000129

3

گازرسانی به مجتمع روستایی قمچیان مریوان  بصورت  c

4

شامل گازرسانی به روستاهای قمچیان ، گوگجه ، تراق تپه ، کانی تمرخان  از توابع شهرستان مریوان

19.6

199

12

2099091688000130

4

اجرای شبکه و اشعابات پراکنده و 5 واحد صنعتی شهرستان سروآباد

-

اجرای شبکه و اشعابات پراکنده و 5 واحد صنعتی شهرستان سروآباد

4.3

205

4

2099091688000131

3-      پیمانکاران که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه / مناقصه های فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) بشرح ذیل مراجعه نمایند .

4-      شرایط اولیه متقاضیان :

        1-4- داشتن شخصیت حقوقی

       2-4- داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و  برنامه ریزی

        3-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

       4-4-   داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت کار و رفاه اجتماعی

       5-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ

       6-4-   داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر

       7-4- حسن سابقه

       8-4  توان مالی و پشتیبانی

5-       نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

     6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

    1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز شنبه تاریخ 1399/11/25ساعت 8 می باشد.

    2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز چهارشنبه تاریخ1399/11/29 ساعت 19 می باشد.

    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز چهارشنبه تاریخ 1399/12/13  ساعت 19 می باشد.     

7-      اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

8-      جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 9-33783625-087 امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

9-      داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد

10- تضمین شرکت در مناقصه بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی در اسناد مناقصه درج خواهد شد .

توضیح : این آگهی در شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی ( شانا )به آدرس www.shana.ir پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir درج گردیده است                 

                                                              روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-