شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 19-99) جهت برگزاری 5 مورد مناقصه عمومی احداث ساختمانهای پست امداد گاز در سطح استان و سردرب ورودی ساختمان ستاد
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: شنبه, 11 بهمن 1399 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: پنجشنبه, 16 بهمن 1399 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: پنجشنبه, 30 بهمن 1399 (ساعت 19:00)

 

   شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-     نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-      موضوع مناقصات :

ردیف

موضوع مناقصه

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مبلغ برآورد ( ریال)

مدت اجرای کار (ماه)

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر  صاحب از توابع شهرستان سقز

احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر  صاحب از توابع شهرستان سقز   به مساحت زیربنای 252 مترمربع در 2 طبقه

15.000.000.000

12

2099091688000105

2

احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر  کانی سور از توابع شهرستان بانه

احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر  کانی سور از توابع شهرستان بانه  به مساحت زیربنای 206 مترمربع در 1 طبقه

11.000.000.000

12

2099091688000106

3

احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر  بابا رشانی از توابع شهرستان بیجار

احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر بابا رشانی از توابع شهرستان بیجار  به مساحت زیربنای 226 مترمربع در2طبقه

9.000.000.000

12

2099091688000107

4

احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر  آرمرده از توابع شهرستان بانه

احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر  آرمرده از توابع شهرستان بانه  به مساحت زیربنای 162 مترمربع در 2 طبقه

10.000.000.000

12

2099091688000108

5

اجرای نمای دیوار ظلع غربی و سر درب ورودی اصلی ساختمان ستاد و نمای ساختمان HSE

اجرای نمای دیوار ضلع غربی و سر درب ورودی اصلی ساختمان ستاد و نمای ساختمان HSE

5.000.000.000

3

2099091688000109

3-     پیمانکاران که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه / مناقصه های فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) بشرح ذیل مراجعه نمایند .

4-     شرایط اولیه متقاضیان :

        1-4- داشتن شخصیت حقوقی

       2-4- داشتن گواهینامه صلاحیت در رشته ابنیه متناسب با برآورد مناقصه

        3-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

       4-4-   داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت کار و رفاه اجتماعی

       5-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ

       6-4-   داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر

       7-4- حسن سابقه

       8-4  توان مالی و پشتیبانی

5-      نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

     6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

    1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز شنبه تاریخ 1399/11/11ساعت 8 می باشد.

    2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز پنجشنبه تاریخ1399/11/16 ساعت 19 می باشد.

    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز پنجشنبه تاریخ 1399/11/30 ساعت 19 می باشد.     

7-     اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

8-     جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 9-33783625-087 امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

9-     داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد

توضیح : این آگهی در شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی ( شانا )به آدرس www.shana.ir پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir درج گردیده است                 

               روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-