شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی ( شماره 13-99) جهت برگزاری 3 مورد مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز اداره گاز صاحب سقز ، کانی سور بانه و سردرب ورودی ساختمان ستاد
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: سه‌شنبه, 27 آبان 1399 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: سه‌شنبه, 4 آذر 1399 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: سه‌شنبه, 18 آذر 1399 (ساعت 19:00)

شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-    نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-  امور قراردادها تلفن  :   9-33783625-087

2-    موضوع مناقصات :

ردیف

عنوان پروژه

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

احداث ساختمان پست امداد گاز در شهر صاحب از توابع شهرستان سقز

احداث ساختمان پست امداد گاز در شهر صاحب از توابع شهرستان سقز به مساحت زیر بنای 252 متر مربع در 2 طبقه

2099091688000080

2

احداث ساختمان پست امداد گاز در شهر کانی سور از توابع شهرستان بانه

احداث ساختمان پست امداد گاز در شهر کانی سور از توابع شهرستان بانه به مساحت زیر بنای 206 متر مربع در 1 طبقه

2099091688000081

3

اجرای دیوار نمای ضاع غربی و سردرب ورودی اصلی ساختمان ستاد و نمای ساختمان HSE

اجرای نمای دیوار ضلع غربی و سردرب ورودی اصلی ساختمان ستاد و نمای ساختمان HSE

2099091688000082

3-   پیمانکاران که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه / مناقصه های فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) بشرح ذیل مراجعه نمایند .

4-   شرایط اولیه متقاضیان :

داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 5 در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور - داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری داشتن گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی از وزارت کار و رفاه اجتماعی ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده جهت مناقصات با برآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر حسن سابقه توان مالی و پشتیبانی

5-    نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

         مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) :

           تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز سه شنبه  تاریخ 1399/08/27ساعت 8  مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روزسه شنبه تاریخ1399/09/04 ساعت 19  ، مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی          کیفی روز سه شنبه تاریخ  1399/09/18  ساعت 19  میباشد     

6-   اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

                                                                            روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-