شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 6 -99) جهت برگزاری 5 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: یکشنبه, 5 مرداد 1399 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: چهارشنبه, 15 مرداد 1399 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: چهارشنبه, 29 مرداد 1399 (ساعت 19:00)

شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-    نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-  امور قراردادها تلفن  :   9-33783625-087

2-    موضوع مناقصات :

ردیف

عنوان پروژه

تعداد روستا

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

گازرسانی به مجتمع روستایی چوبی بیجار بصورت  c

3

شامل گازرسانی به روستاهای چوبی ، نگارستان ، گنبدی و 3 واحد صنعتی از توابع شهرستان بیجار

20

78

2099091688000033

2

گازرسانی به مجتمع روستایی برده سفید دیواندره بصورت  c

3

شامل گازرسانی به روستاهای برده سفید ، ذلکه و زردک   از توابع شهرستان دیواندره

16.2

64

2099091688000034

3

گازرسانی به مجتمع روستایی گلیه مریوان  بصورت  c

4

شامل گازرسانی به روستاهای گلیه ، سورکول و نیزل و بید دره  و 9 واحد صنعتی از توابع شهرستان مریوان

21.7

312

2099091688000035

4

اجرای شبکه و انشعابات پراکنده قروه بصورت c

-

اجرای شبکه و انشعابات پراکنده قروه بصورت c

5

500

2099091688000037

5

تکمیل گازرسانی به مجتمع روستایی هشمیز سنندج  بصورت رایزری

-

شامل تکمیل گازرسانی به روستاهای هشمیز ، تکیه و حلوان از توابع شهرستان سنندج

مقدار اجرای لوله فلزی بصورت رایزری ( هوایی

2099091688000036

5کیلومتر

3-   پیمانکاران که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه / مناقصه های فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) بشرح ذیل مراجعه نمایند .

4-   شرایط اولیه متقاضیان :

داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل5 در رشته نفت وگاز از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری - داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت کار و رفاه اجتماعی - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر- حسن سابقه- توان مالی و پشتیبانی

5-    نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

         مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) :

           تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روزیکشنبه  تاریخ 1399/05/05ساعت 8  مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روزچهارشنبه تاریخ1399/05/15 ساعت 19  ، مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روزچهار شنبه تاریخ  1399/05/29 ساعت 19  میباشد     

6-   اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

                                                                        روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-