شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 5 -99) جهت برگزاری 1مورد مناقصه عمومی در سطح استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: یکشنبه, 29 تیر 1399 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: سه‌شنبه, 7 مرداد 1399 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: سه‌شنبه, 21 مرداد 1399 (ساعت 19:00)

   شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-    نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-  امور قراردادها تلفن  :   9-33783625-087

2-    موضوع مناقصات :

ردیف

عنوان پروژه

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)شرح موضوع پروژه

خودرو شاسی بلند دو دیفرانسیل

تعداد خودرو سواری پژو پارس

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

انجام خدمات نقلیه درون شهری و برون شهری در سطح استان کردستان

شامل تامین 25 دستگاه خودرو شاسی بلند دو دیفرانسیل و 3 دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 95 به بالا 

25

3

2099091688000031

3-   پیمانکاران که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه / مناقصه های فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) بشرح ذیل مراجعه نمایند .

4-   شرایط اولیه متقاضیان :

داشتن گواهی صلاحیت از اداره کار در زمینه خدمات حمل و نقل دارای اعتبار لازم  - داشتن ظرفیت کاری - داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت کار و رفاه اجتماعی - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر- حسن سابقه- توان مالی و پشتیبانی

5-    نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

 مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) :

 تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز یکشنبه  تاریخ 1399/04/29ساعت 8  مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز سه شنبه تاریخ1399/05/07 ساعت 19  ، مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز سه شنبه تاریخ  1399/05/21  ساعت 19  میباشد     

6-   اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

 

                                                                                                                                                           روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان
A+ A-