شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 4 -99) جهت برگزاری 3مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: یکشنبه, 29 تیر 1399 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: سه‌شنبه, 7 مرداد 1399 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: سه‌شنبه, 21 مرداد 1399 (ساعت 19:00)

 

   شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-    نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-  امور قراردادها تلفن  :   9-33783625-087

2-    موضوع مناقصات :

ردیف

عنوان پروژه

تعداد روستا

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

گازرسانی به مجتمع روستایی گل قلعه دیواندره بصورت  c

3

شامل گازرسانی به روستاهای گل قلعه، بناوچان ،درهوزان ، توکلان و 5 واحد صنعتی   از توابع شهرستان دیواندره

35

228

2099091688000028

2

گازرسانی به مجتمع روستایی میانه سنندج بصورت  c

5

شامل گازرسانی به روستاهای میانه ، دریله، بنه دار ، زونج ، باقل آباد و17  واحد صنعتی   از توابع شهرستان سنندج

40.7

735

2099091688000029

3

گازرسانی به مجتمع روستایی تکیه بیجار  بصورت  c

2

شامل گازرسانی به روستاهای تکیه و گره چقا و 10 واحد صنعتی   از توابع شهرستانبیجار

19.2

84

2099091688000030

1-   پیمانکاران که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه / مناقصه های فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) بشرح ذیل مراجعه نمایند .

2-   شرایط اولیه متقاضیان :

داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل5 در رشته نفت وگاز از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری - داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت کار و رفاه اجتماعی - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر- حسن سابقه- توان مالی و پشتیبانی

3-    نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

         مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) :

           تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز یکشنبه  تاریخ 1399/04/29ساعت 8  مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز سه شنبه تاریخ1399/05/07 ساعت 19  ، مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز سه شنبه تاریخ  1399/05/21 ساعت 19  میباشد     

4-   اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

 

                                                                                                                                                           روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

 


 

                                                                                                                                        

A+ A-