شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 1 -99) جهت برگزاری 5 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: شنبه, 13 اردیبهشت 1399 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: دوشنبه, 22 اردیبهشت 1399 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: سه‌شنبه, 6 خرداد 1399 (ساعت 19:00)

  

شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-     نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-  امور قراردادها تلفن  :   9-33783625-087

2-   موضوع مناقصات :

ردیف

عنوان پروژه

تعداد روستا

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان کامیاران بصورت  c

-

اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان کامیاران

6

400

2099091688000006

2

اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان بیجار بصورت  c

-

اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان بیجار

5/3

300

2099091688000007

3

اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان دیواندره بصورت  c

-

اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان دیواندره

3

250

2099091688000008

4

اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان سقز بصورت  c

-

اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان سقز

5

400

2099091688000009

5

اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان بانه  بصورت  c

-

اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان بانه 

6

250

2099091688000010

3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

4-     مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) :

5-   تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز شنبه  تاریخ 13/02/1399، مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز دوشنبه تاریخ 22/02/1399 ، مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز سه شنبه تاریخ  06/03/1399  میباشد     شرایط اولیه متقاضیان :

 داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل5 در رشته نفت وگاز از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری - داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت کار و رفاه اجتماعی - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر- حسن سابقه- توان مالی و پشتیبانی

شرکتهای مناقصه گر می بایست با سایر شرکتهای شرکت کننده در مناقصه فاقد هیئت مدیره مشترک بوده . در غیر اینصورت پیشنهاد قیمت شرکتهای دارای هیئت مدیره مشترک از سوی کمیسیون مناقصات شرکت گاز مردود اعلام خواهد شد.

اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

                                                                                                                                                         روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-