شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 15 -98) جهت برگزاری 5 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: شنبه, 3 اسفند 1398 (ساعت 19:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: دوشنبه, 12 اسفند 1398 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: دوشنبه, 26 اسفند 1398 (ساعت 19:00)

   شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-     نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-  امور قراردادها تلفن  :   9-33783625-087

2-   موضوع مناقصات :

ردیف

عنوان پروژه

تعداد روستا

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

گازرسانی به مجتمع روستایی دولاب سنندج  بصورت  c

2

شامل گازرسانی به روستاهای دولاب و دیرمولی از توابع شهرستان سنندج

16.2

100

2098091688000034

2

گازرسانی به مجتمع روستایی برقرو سنندج  بصورت  c

2

شامل گازرسانی به روستاهای برقرو و لنگریز  از توابع شهرستان سنندج

14.7

295

2098091688000030

3

گازرسانی به مجتمع روستایی بلوچه کامیاران بصورت  c

5

شامل گازرسانی به روستاهای بلوچه ، پرتاله ، کره پوان ، کانی هنگه و چشمه کبود از توابع شهرستان کامیاران

19.3

105

2098091688000031

4

گازرسانی به مجتمع روستایی حاجی ممدان سقز  بصورت  c

4

شامل گازرسانی به روستاهای حاجی ممدان ، سوته ، دگاگاه و قامیشله خورخوره توابع شهرستان سقز

26.3

158

2098091688000032

10

اجرای خط تغذیه چناره مریوان  بصورت  c

-

شامل اجرای خط تغذیه 6 اینچ و نصب دو مورد ایستگاه  چناره  مریوان  

6 اینچ

تعداد ایستگاه

2098091688000033

20.2

نصب دو مورد ایستگاه TBS

3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

4-     مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) :

5-   تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز شنبه  تاریخ 03/12/1398، مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز دوشنبه تاریخ 12/12/1398 ، مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز دوشنبه تاریخ  26/12/1398  میباشد     شرایط اولیه متقاضیان :

 داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل5 در رشته نفت وگاز از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری - داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت کار و رفاه اجتماعی - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر- حسن سابقه- توان مالی و پشتیبانی

اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

                                                                                                                                       روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-