شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 12 -98) جهت برگزاری 9 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: -
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: دوشنبه, 9 دی 1398 (ساعت 0:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: -

 

   شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-     نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-  امور قراردادها تلفن  :   9-33783625-087

2-   موضوع مناقصات :

ردیف

عنوان پروژه

تعداد روستا

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

گازرسانی به مجتمع روستایی وسنه مریوان   بصورت  c

6

شامل گازرسانی به روستاهای کانی کوزله ، کله یونجه ، وسنه ، کولیت حسین آباد ، باغان و بلکر از توابع شهرستان مریوان

27.8

221

2098091688000004

2

گازرسانی به مجتمع روستایی سعد و سلیمان مریوان   بصورت  c

3

شامل گازرسانی به روستاهای سعد و سلیمان ، حسن قره، وبیدرشان  از توابع شهرستان مریوان

14.8

64

2098091688000005

3

گازرسانی به مجتمع روستایی دیوزناوسروآباد  بصورت c

4

شامل گازرسانی به روستاهای دیوزناو و جولانده از توابع شهرستان سروآباد

8.7

202

2098091688000006

4

گازرسانی به مجتمع روستایی نوین سروآباد   بصورت c

3

شامل گازرسانی به روستاهای نوین ، کلجی و ناو از توابع شهرستان سروآباد

17.1

439

2098091688000007

5

گازرسانی به مجتمع روستای احمد آباد و محمود آباد  کامیاران   بصورت c

4

شامل گازرسانی به روستاهای احمد آباد ، محمود آباد ، نشور وسطی و نشور علیا از توابع شهرستان کامیاران

5.7

175

2098091688000008

6

گازرسانی به مجتمع روستای پشاباد کامیاران  بصورت c

3

شامل گازرسانی به روستاهای پشاباد ، میرگسار و گلیان  از توابع شهرستان کامیاران

17.4

211

2098091688000009

7

گازرسانی به 6 واحد صنعتی سنندج بصورت c

-

شامل مرغداری های زانیار ، کانی گلزار ، چکاوک ، ملکی ، مرادی ، نچپر و گاوداری خسرو مصطفایی

5.9

6

2098091688000010

8

اجرای شبکه و انشعابات پراکنده بانه بصورت c

-

اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان  بانه

6

250

2098091688000011

9

اجرای شبکه و انشعابات پراکنده  سنندج بصورت c

-

اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان  سنندج

15

1000

2098091688000012

3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

4-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) :

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ  18/09/1398  ، مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی  8  روز تا تاریخ  25/09/1398   ، مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی   14 روز تا  تاریخ  09/10/1398  میباشد     

5-  شرایط اولیه متقاضیان :

 داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل5 در رشته نفت وگاز از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری - داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت کار و رفاه اجتماعی - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر- حسن سابقه- توان مالی و پشتیبانی

اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

                                                                                                                                                         روابط عمومی شرکت گازاستان
A+ A-