شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری دو مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مجتمع روستایی رشنش سنندج و مجتمع روستایی شیان سنندج به صورت C
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: -
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: پنجشنبه, 2 آبان 1398 (ساعت 0:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: -

شرکت گاز استان کردستان در نظر دارد فراخوان ارزیابی  کیفی جهت برگزاری دو مورد مناقصه عمومی مجتمع روستایی رشنش سنندج   شامل گازرسانی به روستاهای کرگینه، تازه‌آباد کیخسرو، پیچون، دادانه کمانگر، رشنش از توابع شهرستان سنندج با مقدار 25 کیلومتر شبکه پلی‌اتیلن  و تعداد 253 انشعاب به شماره 2098091688000001  و  مجتمع روستایی شیان سنندج   شامل گازرسانی به روستاهای شیان و توریور از توابع شهرستان سنندج با مقدار 5/19 کیلومتر شبکه پلی‌اتیلن  و تعداد 330 انشعاب به شماره 2098091688000002  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.Setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه،  تاریخ 16/07/98 می‌باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه‌گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: روز دوشنبه به تاریخ 22/07/98 ساعت 19

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : روز دوشنبه به تاریخ 06/08/98 ساعت 19

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار : آدرس: سنندج- گریزه- میدان جهاد- شرکت گاز استان کردستان    تلفن: 9-33783625-087

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: خانم کریمی: 09187733273 - آقای گیوه‌چیان: 09183778025

A+ A-