شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 24 -1401) جهت خرید و نصب سیستم اعلام حریق مرکز 4 شهرک نایسر سنندج
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: شنبه, 17 دی 1401 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: شنبه, 24 دی 1401 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: شنبه, 8 بهمن 1401 (ساعت 19:00)

 شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-       نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-      موضوع مناقصه :

ردیف

موضوع مناقصه

مدت زمان تحویل ( ماه)

برآورد اولیه (ریال )

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

خرید و نصب سیستم اعلام حریق سوله های انبار کالا ،ورزشی ،ساختمان اداری و تاسیسات مرکز 4 شهرک نایسر سنندج

شش(6)ماه

20.000.000.000

2001091688000090

3-      پیمانکارانی  که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی تامین کالا و اجرای مناقصه فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به شرح ذیل مراجعه نمایند .

4-        شرایط اولیه متقاضیان :

       1-4- حداقل دارای پایه 5 رشته برق یا نیرو یا تاسیسات و تجهیزات  از سازمان برنامه وبودجه کشور و مجوز اجرای  سیستم اعلام حریق از سازمان صنعت ،معدن ،تجارت.

       2-4-داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

       3-4- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر

       4-4-  حسن سابقه

       5-4-   توان مالی و پشتیبانی

      6-4داشتن مجوز رسمی از اتحادیه ایمنی و آتش نشانی

5-      نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

    1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز شنبه تاریخ  1401/10/17 ساعت 8  می باشد.

    2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز شنبه تاریخ 1401/10/24 ساعت 19 می باشد. 

    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز شنبه تاریخ  1401/11/08 ساعت 19  می باشد.   

7-       اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

8-        جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 31943149-087 امور پیمانها تماس حاصل فرمایید.

9-        داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد.

10-     رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور الزامی است.

11-     شرکت کنندگان موظف می باشند جهت ارزیابی کیفی ،پروانه تولید و مجوزهای لازم  از مراجع ذیصلاح و هم چنین مشخصات اقلام و قطعاتی  که در ساخت پهباد استفاده خواهند نمود را بر روی سامانه ستاد بارگزاری نمایند.

توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.                                                                                                                                                                                             روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان                            
A+ A-