شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 17-1401) جهت برگزاری یک مورد مناقصه انجام خدمات پشتیبانی ستاد مرکزی شرکت گاز استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: شنبه, 19 شهریور 1401 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: دوشنبه, 28 شهریور 1401 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: دوشنبه, 11 مهر 1401 (ساعت 19:00)

شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-      نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-     موضوع مناقصه :

ردیف

شرح موضوع مناقصه

شرح خدمات

مدت اجرای کار (ماه )

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

انجام خدمات پشتیبانی ستاد مرکزی شرکت گاز استان کردستان

انجام خدمات نظافت،آبدارخانه، تاسیسات ،توزیع نامه ، فتوکپی ،دفتری و... در ستاد مرکزی شرکت گاز استان کردستان

12

2001091688000063

3-       پیمانکارانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) بشرح ذیل مراجعه نمایند .

4-       شرایط اولیه متقاضیان :

       1-4- داشتن شخصیت حقوقی

       2-4- داشتن گواهی صلاحیت  معتبر از اداره کل تعاون ، کار و رفاه  اجتماعی در رشته های مربوطه و مجری طرح طبقه بندی مشاغل

       3-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی ارجاع کار متناسب با پایه و رشته کاری

       4-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات با برآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ

       5-4-   داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر

       6-4- حسن سابقه

       7-4- توان مالی و پشتیبانی

5-        نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

    1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز شنبه تاریخ  1401/06/19 ساعت 8  می باشد.

    2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز دوشنبه تاریخ 1401/06/28ساعت 19 می باشد.  

    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز دوشنبه تاریخ  1401/07/11 ساعت 19  می باشد.    

7-       اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

8-       جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 9-33783625-087 امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

9-       داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی

توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.                                                                                                                                                          روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان                                                                       

                                                
A+ A-