شرکت گاز استان کردستان / گالری تصاویر

گالری تصاویر

افتتاحیه ها پروژه های گازرسانی
بازدیدها
متفرقه
گازرسانی
شرکت در مراسمات ملی مذهبی
برگزاری نمایشگاه
برگزاری همایش ها ،سیمنار و کلاس های آموزشی
ورزشی
برگزاری مانورها
جلسات
مناظر کردستان
تبلیغات ،اطلاع رسانی و آموزش توصیه های ایمنی
مسافرت مطبوعاتی
امداد و تعمیرات
کنفرانس مطبوعاتی
افتتاحیه پروژه ها