خدمات فنی مهندسی

شرح وظایف واحد خدمات فنی مهندسی
  • تهیه نقشه‌های مورد نیاز جهت برآورد مصرف گاز و انجام بررسی بازار مصرف گاز طبیعی در شهرها، روستاها، توسعه شبکه‌های شهری، خطوط پراکنده و حفره‌های خالی شبکه
  •  بررسی، تعیین مسیرهای مناسب و نقشه‌برداری جهت اجرای خطوط انتقال، تغذیه و توزیع و طراحی خطوط مذکور مطابق استانداردهای موجود و تعیین مشخصات فنی اقلام مورد استفاده و تهیه نقشه‌های مربوطه
  • محاسبات طراحی سیستم حفاظت از زنگ در خطوط انتقال گاز، تغذیه و توزیع گازرسانی با نوع فولادی و تعین جریان الکتریکی مورد نیاز و تعین نوع بستراندی و ابعاد و مشخصات آن
  •  طراحی و انجام محاسبات فنی پروژه‌های سیویل اعم از ساختمانهای با اسکلت فلزی یا بتنی اداری مطابق استاندارد و تهیه نقشه‌های طراحی ساختمان با جزئیات مربوطه و پست‌های امداد شهر و روستاها متناسب با تعداد مشترکین و چارت سازمانی
  • طراحی تاسیسات مکانیکال، ساختمان، برق ایستگاه‌های تقلیل فشار شهری T.B.S و خارج شهری C.G.S و ترکیبی T.B.S / C.G.S
  • تهیه نقشه‌های بیلت با مقیاس 200/1 جهت شهر و روستا و تحویل به واحد مجری جهت تهیه نقشه از بیلت
  • بررسی و تهیه نقشه‌های خط سیر اشتراک‌پذیری در شهر و روستا جهت استفاده واحد بهره‌برداری
  • تهیه شرح کار، لیست اجناس، نقشه‌های طراحی و استاندارد مورد نیاز جهت تکمیل مدارک و اسناد پیمان