گازرسانی به صنایع

شرح وظایف گازرسانی به صنایع

از جمله واحدهای زیرمجموعه معاونت مهندسی و اجراست که وظیفه گازرسانی به صنایع، مجتمع‌های مسکونی و تجاری و متقاضیان عمده، و امور مربوط به عقد قرارداد و فروش گاز طبیعی مشترکین با مصرف بیش از 100 مترمکعب در ساعت را بر عهده دارد. سایر فعالیت‌های واحد به شرح ذیل می‌باشد:

  •  جمع‌آوری و بررسی درخواست‌های متقاضیان با تعیین تعداد گاز مصرفی مورد نیاز و کروکی موقعیت محل
  •  طراحی و استقرار ایستگاه‌های تقلیل فشار و اندازه‌گیری مورد نیاز واحدهای صنعتی و عمده
  •  تشویق و ترغیب صاحبان صنایع و مصارف عمده به استفاده از گاز جهت جایگزینی با سایر سوخت‌های مایع
  •  تهیه طرح انشعاب و سفارش‌گذاری اجناس آن و اجرای خط اختصاص واحدها 
  •  ارائه راهنمائی‌های لازم در خصوص تبدیل سوخت و سیستم‌های تقلیل فشار واحدها
  •  جمع‌آوری اطلاعات از پیشرفت گازرسانی و نظارت بر شبکه داخلی شهرک‌های صنعتی و مصارف عمده