رییس دفتر مدیر عامل و دبیرخانه هیات مدیره
 • نام و نام‌خانوادگی: مظهر شبلی
 • تاریخ تولد: -
 • پست سازمانی: رییس دفتر مدیر عامل و دبیرخانه هیات مدیره
 • مقطع تحصیلی:فوق لیسانس
 • رشته: مدیریت دولنی
 • دانشگاه: آزاد اسلامی بناب
 • سوابق کاری:13سال
 • اهم سوابق شغلی:

  مسئول اداری مالی کالا سقز

شرح وظایف
 • آگاهی از زمان و موضوع و چگونگی برقراری جلسات هیئت مدیره به منظور تعیین وقت و مکان جلسات و دعوت از اعضاء هیئت مدیره و پیش‌بینی و تهیه وسائل و مدارک مورد نیاز جلسه
 • انجام مذاکرات تلفنی یا حضوری با مسئولین سایر ادارات در مورد مسایلی که در هیئت مدیره مطرح شده و در رابطه با ادارات مذکور بوده و نیاز به پیگیری دارد
 • نظارت و همکاری در ایجاد سیستم بایگانی برای اسناد مربوط به جلسات هیئت مدیره و صورتجلسه‌های تنظیمی
 • نظارت بر ثبت و نگهداری اسناد و اوراق و مکاتبات مربوط به هیئت مدیره به نحوی که به آسانی قابل دسترسی بوده و سریعاً بتوان نتایج اقدامات انجام شده در هر مورد بدست آورد و در اختیار اعضای هیئت مدیره قرار داد
 • پاسخگویی نسبت به مفقود شدن احتمالی محمولات، مدارک، مکاتبات و یا سایر اسناد و پیگیری جهت حصول نتیجه و یافتن آنها
 • مطالعه و بررسی کلیه مکاتبات گزارشات و دورنگارهای واصله اعم از بکلی سری، سری، خیلی محرمانه و پاسخگوئی مستقیم به پاره‌ای از مکاتبات عادی (با توجه به اختیارات تفویض شده از طرف مدیریت عامل) ارجاع مکاتبات به مدیریت‌ها و واحدهای مختلف جهت رسیدگی و بر حسب مورد نظارت و پیگیری
 • راهنمائی مراجعین حضوری و تلفنی به واحدهای ذیربط پاسخگوئی مستقیم به پاره‌ای از آنها با توجه به اختیارات تفویض شده از سوی مدیر عامل ارجاع امور مراجعین به مسئولین ذیربط و واحدهای مختلف جهت رسیدگی و بر حسب مورد نظارت و پیگیری
 • نظارت بر تعیین وقت ملاقات جهت مراجعینی که امورشان مستقیماً در رابطه با مدیر عامل می‌باشد
 • نظارت و ترتیب برقراری جلسات مرتبط با دفتر مدیر عامل در رابطه با تعیین وقت و مکان جلسه دعوت از شرکت‌ کنندگان و تهیه وسایل مورد نیاز جلسه
 • نظارت کلی بر خدمات ثبت‌ نامه وارده و صادره (عادی ـ محرمانه) دفتر
 • نظارت کلی بر خدمات بایگانی دفتر
 • نظارت کلی بر خدمات ماشین‌نویسی و دورنگاری دفتر
 • نظارت کلی بر امور مربوط به چاپ و تکثیر دفتر
 • نظارت کلی بر خدمات پستی دفتر
 • نظارت کلی بر تامین لوازم‌التحریر و وسائل مورد نیاز دفتر
 • نظارت مستقیم و همه جانبه نسبت به کلیه اموری که توسط پرسنل انجام میشود، پیش از ارائه به مدیر عامل
 • تکمیل سوابق و اطلاعات جهت تصمیم‌گیری مدیریت عامل