امور قراردادها

  • نام و نام خانوادگی: شاهو شکیبا
  • تلفن تماس: -
  • نمابر:
  • پست الکترونیک: gharardadha@nigc-kd.ir
  • پست سازمانی: رئیس امور قراردادها

شرح وظایف واحد امور قراردادها
  • برگزاری انواع مناقصه و مزایده
  • تعیین برآورد ریالی پیمان‌ها بر مبنای فهارس بهاء و بخشنامه‌های مربوطه
  • تهیه، تدوین، تنظیم و بررسی اسناد مناقصه و مزایده و انعقاد انواع قراردادها
  • تهیه بانک اطلاعاتی مربوط به تامین‌کنندگان
  • ارزیابی کیفی حکم مناقصه‌گران
A+ A-