ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 882 34.11 882.85 10811.70 100.1% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 349.08 - -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 - -
4 نصب انشعابات عدد 11000 566 8361 273299 76.0% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 29000 1793 20890 537495 72.0% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 1793 20890 537495 - -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 0 5152 459258 - -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 0 18164 1560871 - -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3440 321 3014 _ 87.6% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 31 تعداد کل شهرها: 32
11 روستاهای بهره برداری شده 0 128 1296 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-