شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
دیدار سردار آزادی فرمانده انتظامی استان با مدیر عامل شرکت گاز کردستان
سردار علی آزادی فرمانده انتظامی کردستان روز شنبه مورخه 99/09/15 با مهندس احمد فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، در این دیدار مهندس احمد فعله گری ضمن تشکر و قدردانی از حضور فرمانده ناحیه انتظامی کردستان اظهار داشت  : حرکت جامعه به سوی اهداف و مقاصد عالی که تعالی فرد و اجتماع  را بدنبال دارد ،مستلزم توجه به مقوله امنیت است. امنیت نظمی را طلب میکند که برقراری و صیانت از آن وظیفه اصلی کلیه نهادهای عمومی است و در این راستا وظیفه نیروی انتظامی  در امر خطیر حفظ امنیت بیش از پیش حساس و مهم است. توسعه و تولید پایدار بدون توجه به امنیت امکان پذیر نیست.

وی افزود : اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و رواج ﻧﺎ اﻣﻨﻲ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﻴﺖ سازی، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮآن و راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻣﻨﻴﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺿﺮورت ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮزی از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی دﻏﺪﻏﻪ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دارای ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در زمینه گسترش خدمات رفاهی در مناطق مرزی استان کردستان چنین گفت : دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻨﻴﺖ سازی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻓﺮاوان دارﻧﺪ و در جهت تحقق توسعه مناطق مرزی و جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان شرکت گاز کردستان تلاش نموده تا با توسعه خطوط گازرسانی به دورترین مناطق مرزی ضمن تثبیت ماندگاری روستائیان به حفظ امنیت مناطق مرزی کمک نماید چون مرزنشینان حافظ مرزهای ایران اسلامی اند.

فعله گری در مورد درصد نفوذ گاز طبیعی در جمعیت استان چنین گفت : در حال حاضر ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت شهری استان 100 درصد بوده که شامل  31 شهر گازدار است و ضریب نفوذ در جمعیت روستایی 93 درصد است که ساکنان 1344روستا را در بر می گیرد.

فعله گری در ادامه سخنان خود در مورد نقش مهم و اساسی نیروی انتظامی در حفظ امنیت بیان داشت : امنیت پایدار در کردستان موجب گردیده که چترشبکه های گازرسانی در کل استان کردستان گسترده شود و در سایه امنیت ایجاد شده توسط نیروی های مسلح بخصوص مرزداران غیور نیروی انتظامی دورترین نقاط استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شوند.

در ادامه این دیدار سردار علی آزادی فرماندهی انتظامی استان کردستان ضمن تشکر از خدمت رسانی به واحدهای تحت پوشش نیروی انتظامی بیان داشت  : خدمات شرکت گاز استان کردستان بر کسی پوشیده نیست و گسترش شبکه های گازرسانی در تمامی نقاط استان کردستان به خوبی قابل مشاهده است و به نوبه خود از زحمات تمامی نیروهای تلاشگر شرکت گاز استان کردستان تشکر و قدردانی می نمایم .

وی افزود : علی رغم محرومیت هایی که در بعضی از شاخص های رفاه در استان کردستان مشاهده می گردد و باعث عقب ماندگی این استان در رشد و توسعه در زمینه های اقتصادی و اجتماعی گردیده است ولی در بخش گازرسانی با همت و تلاش مدیریت و کارکنان زحمت کش گاز کردستان شاهد جریان گاز طبیعی در رگ تک تک خانه های استان بخصوص روستا های مناطق مرزی هستیم که موجب حفظ پایداری مرزهای پر افتخار ایران اسلامی شده است.

فرمانده ناحیه انتظامی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: خدمات ارزنده شرکت گاز استان کردستان برای ما کاملا مشهود و قابل لمس است چون اکثر پاسگاه ها و مراکز نظامی این نیرو تحت پوشش گاز طبیعی بوده و برای تامین انرژی ثابت برای بخش های مختلف دغدغه ای وجود ندارد و حتی در جاهای مشاهده می گردد که خدمات شرکت گاز از پاسگاه های مرزی نیز عبور کرده است. 

در پایان این دیدار لوح تقدیر اهدائی فرمانده انتظامی استان از نحوه ارائه خدمات شرکت گاز استان کردستان به مهندس احمد فعله گری اهداء گردید.

 
A+ A-