شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان؛شرکت گاز استان کردستان بیش از 8 هزار علمک در سال 98 در بخش های شهری و روستای نصب کرده است
شاید بتوان انشعاب گاز را به عنوان حساس ترین انشعاب ساختمان معرفی نمود و به همین خاطر استانداردهای مربوط به آن بسیار سخت گیرانه می باشد و ناظرین تاسیسات مکانیکی، در حین اجرای لوله کشی های گاز در ساختمان، موظف به کنترل تمامی جزئیات اجرایی و مصالح مورد استفاده می باشند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان مهندس احمد فعله گری در مورد حساس بودن نصب علمک اظهار داشت : طرح ضربتی گازرسانی در استان کردستان و تبدیل کردن آن به یک کارگاه عظیم گازرسانی موجب شد تا عملیات لوله گذاری با سرعتی بیش از پیش انجام و مردم روستاهای دور افتاده استان کردستان نسبت به وصل گاز منازل شان امیدوارتر شوند و سطح رفاه و امید به زندگی با ارتقاء قابل تاملی رو به رو بوده است .

فعله گری خاطرنشان کرد: انجام هر گونه حفاری در سطح شهر یا روستا  نیازمند مجوز از کمیسیون حفاری است و در هر منطقه باید با رعایت برنامه زمان بندی و همکاری و هماهنگی سایر دستگاه های حفاری صورت بگیرد. همچنین در بحث استقرار تاسیسات نیز نیاز به هماهنگی زیادی دارد.

وی اذعان داشت: در این خصوص نیز خوشبختانه همکاری های مناسبی صورت گرفته؛ این همراهی سبب شده تا در برخی مناطق استان روند نصب علمک با شتاب زیادی صورت گیرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان گزارش خود را این گونه به پایان برد : در سال گذشته بیش از 8 هزار و 361 علمک نصب گردیده است که تعداد 6 هزار و 217  مورد در بخش روستایی و 2 هزار و 144 مورد در بخش شهری بوده است که با در نظر گرفتن تعداد علمک های نصب شده در سال گذشته جمع کل انشعابات نصب شده در استان به بیش از 273 هزار و 299 مورد رسیده که 157 هزار و 839 مورد در شهرها و 115  هزار 460  مورد در روستاها نصب شده است. 

 
A+ A-