شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
در جلسه نهایی تنظیم سند استراتژیک شرکت گاز استان کردستان؛رویکرد سنتی انجام فرآیندهای کاری پاسخگوی نیاز سازمان ها نیست
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در جلسه نهایی تنظیم سند استراتژیک و پیش ممیزی تعالی که با حضور ارزیابان در محل سالن جلسات این شرکت برگزار شد ، گفت : کلیه کارکنان این شرکت در یک محیط کاری مناسب با مشارکت ، همکاری و تعامل نسبت به تحقق این سند متعهد می باشند .

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان مهندس احمد فعله گری در جلسه نهایی تنظیم سند استراتژیک ، گفت : نقطه کلیدی ارتقای کیفیت و بهبود مستمر در این شرکت تسهیل گری فرآیندهای کاری درون سازمانی با تمرکز بر برقراری ارتباط دو سویه مؤثر با کلیه ذینفعان است و اگر بهبود این فرآیندها و بازنگری آنها در قالب یک سیستم ساختارمند و تعهدمند صورت نپذیرد عملاً قابل حصول به نظر نمی رسد .

وی افزود : سیستم مورد نظر باید دارای یک رویکرد استراتژیک ، چالش گرا و قابل حصول باشد تا باعث ارتقاء و بهبود کیفیت فرآیندها شود و در این راستا سیستم مدیریت یکپارچه با لحاظ کلیه جوانب می تواند بستر ساز تحقق اهداف و چشم اندازهای استراتژیک سازمان ها باشد .

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان به رویکرد سنتی انجام فرایندها اشاره کرده و اظهار داشت : رویکرد سنتی نسبت به نحوه انجام فرآیندهای کاری در شرکتها دیگر پاسخگو نیست بنابراین ناگزیر نگرش نسبت به شیوه انجام کارها در سازمان ها نیازمند تغییر بوده و به همین دلیل این شرکت با کمک مدل تعالی سازمانی و از طریق بکارگیری معیارهای توانمند ساز در کنار مدیریت استراتژیک  نخستین گام های خود را در سال جاری در مسیر تعالی برداشته باشد .

وی در پایان سخنانش در مورد استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه برای بهبود انجام فرآیندها در سازمان ها تاکید کرده و افزود : به منظور اجرای صحیح و مورد انتظار برنامه ها لازم است که سیستم ها ، فرآیندها و واحدهای سازمان در مواقع لازم و به صورتی مناسب مورد ارزیابی قرار گیرند .که در همین راستا در سال 1396 تعداد 5 سیستم مدیریتی قبلی شرکت شامل استاندارد تضمین کیفیت ISO 9001:2015 ، استاندارد مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015  ، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای HSE-MS:2015 استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001: 2011 بروز رسانی گردید و 3 سیستم مدیریتی جدید شامل سیستم مدیریت  رسیدگی به شکایات  ISO1002:2014 ، سیستم سنجش رضایت مندی ذینفعان ISO 1004:2012  ، استاندارد فرآیند آموزش ISO 10015 : 1999 مستقر گردید که زمینه را جهت رسیدن به اهداف مد نظر در راستای مدل تعالی سازمانی و برنامه ریزی استراتژیک شرکت گاز استان را فراهم نموده است .