شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
حضور هیات ارزیابی مدیریت گازرسانی در حوزه پایش اهداف استراتژیک درشرکت گاز استان کردستان
گروه ارزیابی مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران متشکل از مهندس بهرام حیدری و مهندس حسین طلوع صادق جهت پایش اهداف استراتژی و بررسی میزان پیشرفت شرکت گاز استان کردستان در زمینه های ذکر شده در اداره مرکزی واقع در شهرستان سنندج حضور یافته و مدارک و مستندات را بررسی کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان در ابتدای جلسه مهندس فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان ضمن خیر مقدم به ارزیابان سیستم پایش اهداف استراتژیک مدیریت گازرسانی بر اهمیت و نقش مهم تعیین اهداف استراتژیک در پیشبرد و افزایش بهره وری سازمان تأکید و بیان داشت خوشبختانه در شرکت ملی گازایران توجه ویژه به روشهای نوین مدیریت پیش از پیش مورد توجه مدیران قرار گرفته و این امر باعث گردیده در جهت رسیدن به اهداف شرکت ملی گاز ایران برنامه ریزی مدونی صورت گیرد .
  فعله گری همچنین با بیان این مطلب که امروز دیگر تاثیر ویژه و مثبت برنامه ریزی و تعیین اهداف در ارتقاء و بهبود سطح خدمات سازمان ها بر کسی پوشیده نیست .بر لزوم توجه ویژه همه واحدهای شرکت گاز استان کردستان  به برنامه ریزی صحیح و اصولی  تاکید نمود و  هم چنین حرکت بر روی خط سیر برنامه ریزی مدون در سازمان را زمینه ساز رشد و تعالی سازمانی دانست و به روز آوری سیستم های مدیریت را برای رشد و  تعالی سازمانی و رسیدن به اهداف و تنظیم سند استراتژیک را جزء ضروریات هر سیستمی ذکر کرد.                   

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در مورد اهداف آموزشی کارکنان گفت: آموزش جهت  رشد و توانمندسازی نیروی انسانی الزامی بوده و منجر به  رشد و تعالی سازمانی می گردد  و این شرکت برای آموزش کارکنان برنامه ریزی کرده و در طول سال آنرا اجراء می نماید.

وی خاطر نشان کرد : شرکت گاز استان کردستان در زمینه GIS اقدامات مثبتی را شروع و در آینده نزدیک نقشه یکپارچه و رقومی تمامی تاسیسات ، شیرها و ایستگاهها را ثبت و راههای دسترسی سریع به آنها را مشخص می نماید.

مهندس فعله گری اظهار داشت: تعیین شاخص و معیار برای ارزیابی شرکت های گاز  استانی کار ارزنده ای است که از طرف مدیریت گازرسانی انجام گرفته و باعث می گردد عملکرد شرکت ها به روش صحیح و اصولی مورد سنجش قرار گیرد.

در ادامه این جلسه مهندس حیدری نماینده مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز در مورد پایش اهداف استراتژیک گفت: سند استراتژیک برای تدوین شاخص ها و پایش میزان تحقق این اهداف در شرکت ملی گاز ایران صورت گرفته و باعث می گردد برای رشد و تعالی سازمان بررسی میدانی صورت گیرد.

وی افزود : در این پایش ها مستندات ارائه شده توسط هر شرکت مورد ارزیابی میدانی قرار گرفته و گزارش این ارزیابی ها بصورت توصیفی به مدیریت گازرسانی ارائه می گردد و در آینده نزدیک از  پایش این گزارشات قطب بندی شرکت های گاز استانی صورت می گیرد.

مهندس حیدری نتیجه این قطب بندی را مثبت ارزیابی کرده و گفت: این قطب بندی باعث می گردد تا امکان مقایسه منصفانه عملکرد شرکت گازهای استانی مسیر گردیده و امکان جهت گیری استراتژیک فراهم و عملکرد شاخص ها را ارزیابی و آنهایی که نیاز به اصلاح دارند جهت بهبود و تعریف شاخص جدید اعلام شوند.