تعرفه فروش گاز

تعرفه گاز در بخش غیر خانگی
نوع مصرف فصل گرم سال 94 از 94/1/16تا 94/8/15  فصل سرد سال 94از 94/8/16 تا 95/1/15
صنعتی پتروشیمی  سوخت 1320 ریال و خوراک 3445 ریال
فولاد      1320 1320
کشاورزی و دامپروری     926  926 
سایر صنایع  1000      1000
 عمومی تجاری عادی  1495   1495
تجاری عمومی(دولتی)  3000   1500
گرمابه سنتی  1046   1046
نانوایی سنتی  910  910 
آموزشی  926   926
ورزشی  926  926 
 مذهبی 926  926 
 خیریه 926   926
خانگی متوسط 1656  متوسط 966 
تعرفه گاز بهای خانگی در ماه های گرم سال (ازمورخ 1394/01/16 لغایت 1394/08/15)
پله دامنه اقلیم قیمت هر مترمکعب گاز (ریال)
1 تا 45 1081
2 95 – 46 1311
3 145 – 96 1656
4 195 – 146 2116
5 245 – 196 2576
6 295 – 246 2806
7 345 – 296 3151
8 395 – 346 3496
9 445 – 396 3726
10 495 – 446 3956
11 545 – 496 4186
12 مازاد بر 545 4301
تعرفه گاز بهای خانگی در ماه های سرد سال (از مورخ 1394/08/16 لغایت 1395/01/15)
دامنه مصرف اقلیم 1 * قیمت هر مترمکعب گاز (ریال)
1 تا 300 414
2 400 - 301 690
3 500 - 401 966
4 600 - 501 1242
5 700 – 601 1518
6 800 - 701 2208
7 900 - 801 2622
8 1000 - 901 3036
9 1100 - 1001 3450
10 1200 - 1101 3864
11 1300 - 1201 4416
12 مازاد بر 1300 4830
 

کلیه شهرستان‌ها و روستاهای تابعه استان در اقلیم یک قرار دارند.