تعرفه فروش گاز

تعرفه گاز در بخش غیر خانگی
نوع مصرف فصل گرم سال 97 از 97/1/16تا 97/8/15  فصل سرد سال 97از 97/8/16 تا 98/1/15
صنعتی پتروشیمی  سوخت 1320 ریال و خوراک 3445 ریال
فولاد      1320 1320
کشاورزی و دامپروری     926  926 
سایر صنایع  1000      1000
 عمومی تجاری عادی  1495   1495
تجاری عمومی(دولتی)  1500  3000
گرمابه سنتی  1046   1046
نانوایی سنتی  910  910 
آموزشی  926   926
ورزشی  926  926 
 مذهبی 926  926 
 خیریه 926   926
خانگی متوسط 1656  متوسط 966 
تعرفه گاز بهای خانگی در ماه های گرم سال (ازمورخ 1397/01/16 لغایت 1397/08/15)
پله دامنه اقلیم قیمت هر مترمکعب گاز (ریال)
1 تا 45 1081
2 95 – 46 1311
3 145 – 96 1656
4 195 – 146 2116
5 245 – 196 2576
6 295 – 246 2806
7 345 – 296 3151
8 395 – 346 3496
9 445 – 396 3726
10 495 – 446 3956
11 545 – 496 4186
12 مازاد بر 545 4301
تعرفه گاز بهای خانگی در ماه های سرد سال (از مورخ 1397/08/16 لغایت 1398/01/15)

دامنه مصرف

دامنه اقلیم 2

دامنه اقلیم 1

قیمت هر مترمکعب گاز (ریال)

1

250

تا 300

414

2

251-350

400 - 301

690

3

351-450

500 - 401

966

4

451-550

600 - 501

1242

5

551-650

700 – 601

1518

6

651-750

800 - 701

2208

7

751-850

900 - 801

2622

8

851-950

1000 - 901

3036

9

951-1050

1100 - 1001

3450

10

1051-1150

1200 - 1101

3864

11

1151-1250

1300 - 1201

4416

12

مازاد بر 1250

مازاد بر 1300

4830

افزایش 15 درصدی گازبها ازتاریخ97/3/29به گونه ای که مبلغ کل دریافتی از مشترکین در میزان مساوی مصرف نباید از مبلغ سال 1395 بیشتر باشد.
***معافیت هزینه برقراری انشعاب طی نامه رئیس امور قراردادهای شرکت ملی گاز
 
معافیت مدارس دولتی در سال 1398
 
A+ A-