شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 3 -99) جهت برگزاری 4مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: شنبه, 10 خرداد 1399 (ساعت 23:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: دوشنبه, 19 خرداد 1399 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: سه‌شنبه, 3 تیر 1399 (ساعت 19:00)

 

   شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-     نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-  امور قراردادها تلفن  :   9-33783625-087

2-   موضوع مناقصات :

ردیف

عنوان پروژه

تعداد روستا

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

گازرسانی به مجتمع روستایی تبریز خاتون و 4 واحد صنعتی دیواندره  بصورت  c

3

شامل گازرسانی به روستاهای تبریز خاتون ، برده رش و قلعه ریحانه از توابع شهرستان دیواندره

26.9

111

2099091688000017

2

گازرسانی به مجتمع روستایی قدیم خان و 6 واحد صنعتی پراکنده بیجار بصورتc  

7

شامل گازرسانی به روستاهای قدیم خان ، صادق آباد ، خزردین ، اشرف آباد قوچ ، جوروندی، گوجه کند،  زرین آباد  و6 واحد صنعتی از توابع شهرستان بیجار

46.6

214

2099091688000018

3

گازرسانی به مجتمع روستایی کلوچه و 3 واحد صنعتی بیجار بصورت  c

3

 شامل گازرسانی به روستاهای کلوچه ، قوری چای ، شاه گدارسفلی و 3 واحد صنعتی از توابع شهرستان بیجار

19.7

49

2099091688000019

4

گازرسانی به مجتمع روستایی عزیز آباد  و 11 واحد صنعتی دیواندره  بصورت  c

3

شامل گازرسانی به روستاهای عزیزآباد ، خاله بازه و وزمان از توابع شهرستان دیواندره

19.2

51

2099091688000020

3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

4-     مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) :

5-   تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز شنبه  تاریخ 1399/03/10، مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز دوشنبه تاریخ 1399/03/19 ، مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز  سه شنبه تاریخ  1399/04/03  میباشد     شرایط اولیه متقاضیان :

 داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل5 در رشته نفت وگاز از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری - داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت کار و رفاه اجتماعی - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر- حسن سابقه- توان مالی و پشتیبانی

شرکتهای مناقصه گر می بایست با سایر شرکتهای شرکت کننده در مناقصه فاقد هیئت مدیره مشترک بوده . در غیر اینصورت پیشنهاد قیمت شرکتهای دارای هیئت مدیره مشترک از سوی کمیسیون مناقصات شرکت گاز مردود اعلام خواهد شد.

اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

                                                  روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-