شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی(شماره 8-98) موضوع: واگذاری خدمات نظارت بر اجرای پروژه های گازرسانی و ساختمانی در سطح استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: -
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: شنبه, 16 شهریور 1398 (ساعت 0:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: -

شرکت گاز استان کردستان در راستای انجام وظایف قانونی و اداری خود در نظر دارد که به استناد قانون برگزاری مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران موضوع مناقصه فوق الذکر را با شرایط مندرج در اسناد مناقصه ازطریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

شرح مختصر:

-    واگذاری خدمات نظارت بر اجرای پروژه های گازرسانی و ساختمانی در سطح استان کردستان

برآورد هزینه:

برآورد کارفرمابر اساس مجموعه قوانین و بخشنامه های مربوطه انجام می شود.

 

میزان تضمین شرکت در مناقصه وانجام تعهدات:

مبالغ ضمانتنامه های شرکت در مناقصه وانجام تعهدات و مطابق مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22 آذر 94 محاسبه می گردد. ضمناً مبالغ مقطوع ضمانتنامه ها در سایر اسناد مناقصه اعلام می گردد .  

 

شرایط متقاضیان :

1- داشتن شخصیت حقوقی(شرکت مشاور)

2-داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه .

3-داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه های بانکی شرکت در مناقصه و انجام تعهدات طبق ضوابط.

4- داشتن تجهیزات وامکانات وتخصص لازم وتوانایی انجام کار.

5- دارا بودن گواهینامه صلاحیت در رشته مرتبط با موضوع مناقصه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

مدارک مورد نیاز:

1-اساسنامه شرکت،آگهی ثبت روزنامه رسمی، آگهی آخرین تغییرات .

2-سوابق کاری همراه با تائیدیه های لازم از کارفرمایان قبلی .

3-مدارک تحصیلی هیات مدیره ومدیرعامل .

4-لیست امکانات وتجهیزات موجود وقابل تامین .

5-فهرست کارکنان کلیدی واجرایی شرکت به همراه مدارک تحصیلی و سوابق اجرائی آنها .

6- گواهینامه صلاحیت مشاور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی .

 

شرکت های مشاور که دارای شرایط مذکور بوده وآمادگی اجرای مناقصه  فوق را دارند، می توانند حداکثر دو هفته  پس از درج آگهی نوبت دوم ضمن ارائه درخواست کتبی به همراه مدارک مورد نیاز به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان به نشانی سنندج میدان جهاد (گریزه) مراجعه نمایند. مدارک مناقصه بین مشاوران واجد شرایطی که به تشخیص کارفرمااز بین متقاضیان انتخـاب خواهنـدشد،(مشاورانی که امتیاز مناسب را در ارزیابی کیفی کسب نموده باشند) تـوزیـع می گردد. بدیهی است ارائـه مدارک فوق الذکـرهیچـگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجادنخواهد کردوشرکت گاز در ردکلیه یاقبول هریک از پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد. متقاضیان در صورت نیاز به اطـلاعـات بیشتـرمـی توانندبا تلفن9- 33783625-087  تماس حاصل فرمایند.


 

  روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان

A+ A-