شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی(شماره 4 -98) برگزاری یک مورد مناقصه انجام عملیات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع ، شبکه های گازرسانی و تاسیسات وابسته گازرسانی در سطح استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: -
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: پنجشنبه, 24 مرداد 1398 (ساعت 0:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: -

شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران، پروژه ذیل را به تفکیک طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1-نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کردستان واقع در سنندج- میدان جهاد

 

2-موضوع مناقصات :

ردیف

موضوع مناقصه

محل اجرای خدمات

انجام خدمات نشت یابی شبکه های تغذیه ، توزیع و کف خواب انشعابات(کیلومتر)

انجام خدمات نشت یابی انشعابات(عدد)

انجام خدمات نشت یابی ایستگاه های تقلیل فشارCGS-CGS & TBS-TBS-MS (عدد)

1

 

انجام عملیات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع ، شبکه های گازرسانی و تاسیسات وابسته گازرسانی در سطح مناطق استان کردستان برای مدت زمان 18 ماه

 

کل محدوده جغرافیایی استان کردستان

 

25.000

 

 

540.000

 

1270

 

 

3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران :قابل دانلود از سایت www.nigc-kd.ir و یا به صورت حضوری از شرکت گاز به نشانی سنندج-میدان جهاد-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-امور قراردادها تلفن :  9-33783625-087

 

4-مهلت ومحل دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران: - از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت 14 روز . اسناد می بایست به صورت حضوری به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان تحویل گردد.

پیمانکاران لازم است فایل PDF اسناد ارزیابی و مدارک مربوطه را نیز به همراه اسناد تحویل کارفرما نمایند.

 

5-شرایط اولیه متقاضیان :

داشتن گواهینامه صلاحیت از مراجع قانونی- داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر- حسن سابقه-توان مالی و پشتیبانی

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که امتیاز مناسب رادرارزیابی کیفی کسب نموده باشند توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

 

                                                                                       

                                                                                                                                                                          روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان

A+ A-